ชีวประวัติ สมเด็จพระธีรญาณมุนี
สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารี ทั่งจันทร)
วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

ชาติภูมิ : บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  นามบิดา นาย ผล ทั่งจันทร บ้านเบิกไพร ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี นามมารดา นางหลวน ทั่งจันทร (ผลาภิรมย์) บ้านเกาะเรียน ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ชาติกาล : วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ วันจันทร์ แรม ๖ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ เวลา ๑๕.๑๕ น. 
บรรพชา : วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๘ บรรพชาเป็นสามเณร ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสสทตตมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์  
อุปสมบท : วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ วันเสาร์ แรม ๖ค่ำ เดือน ๗ เวลา ๑๗.๔๒ น. อุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมสรมหาเถร ป.ธ.๖) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพิศาลสรกิจ(ฟัก ปุญญสิริมหาเถร) วัดทำเลไทย ตำบลบ้านขนอน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสสทตตมหาเถร) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์
การศึกษา :

 • พ.ศ. ๒๔๖๐ ศึกษาภาษาไทย ณ โรงเรียน ประจำอำเภอสูงเนิน (บูรคามบำรุง) จังหวัด นครราชศรีมา สอบได้ ม.๑ จบชั้นของโรงเรียน
 • พ.ศ. ๒๔๖๗ มาอยู่กับพระวิเชียรธรรมคุณาธาร(ยัง อุปัญญามหาเถร) ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

การศึกษาพระปริยัติธรรม :

 • พ.ศ. ๒๔๖๙ สอบได้ น.ธ ตรี
 • พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ น.ธ.โท
 • พ.ศ.๒๔๗๓ สอบได้ น.ธ.เอก
 • พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ประโยค ป.ธ.๓
 • พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ประโยค ป.ธ.๔
 • พ.ศ. ๒๔๗๒ สอบได้ประโยค ป.ธ.๕
 • พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ประโยค ป.ธ.๖
 • พ.ศ. ๒๔๗๖ สอบได้ประโยค ป.ธ.๗
 • พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ประโยค ป.ธ.๘
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ สอบได้ประโยค ป.ธ.๙
 • เคยศึกษาภาษาอังกฤษ ศึกษาชวเลขแบบ บิทแมน ศึกษาโหราศาสตร์ ศึกษากวีนิพนธ์ วิชาที่กล่าวมานี้รู้บ้างเพียงเล็กน้อย

หน้าที่การงานที่สำคัญ :

 • พ.ศ. ๒๔๗๘   เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม  เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงมณฑลราชบุรี
 • พ.ศ. ๒๔๗๗   เป็นกรรมการนำประโยคนักธรรมและนักธรรมศึกษาไปเปิดสอบ ณ วัดบ้านโป่ง  อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี   เป็นกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงตลอดมา
 • พ.ศ. ๒๔๗๘ - เป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งและเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง เป็นครูสอนปริยัติธรรมวัดบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และได้จัดตั้งสำนักเรียนบาลีขึ้นที่วัดบ้านโป่งเป็นแห่งแรก และยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้
 • พ.ศ. ๒๔๘๙ - เป็นพระอุปัชฌาย์
 • พ.ศ. ๒๔๙๐ - ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งและเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง ไปเป็นครูสอนปริยัติธรรมอยู่ ณ วัดเพชรสมุทร อำเภอเมือง จังหวัด สมุทรสงคราม ตามบัญชาของพระเดชพระคุณพระพิมลธรรม (ช้อย ทตตมหาเถร ป.ธ.๖) เจ้าคณะตรวจการภาค ๑  และสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง วัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๔๙๑ - เป็นเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
 • พ.ศ. ๒๔๙๔ - เป็นเจ้าคณะตรวจการผู้ช่วยภาค ๗   เป็นกรรมการบริหารคณะสงฆ์ไทย   เป็นกรรมการเทศนาอบรมข้าราชการและประชาชนในหลายๆจังหวัด เช่น เลย ขอนแก่น พิจิตร
 • พ.ศ. ๒๔๙๙๖  - เป็นกรรมการตรวจชำระคัมภีร์อรรถกถาฎีกาแห่งพระไตรปิฏก   เป็นกรรมการอบรมข้าราชการและประชาชนในภาค ๗  เป็นกรรมการนำประโยคบาลีไปเปิดสอบ ณ วัดหน้าพระบรมธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีฯ
 • พ.ศ. ๒๔๙๗ - เป็นผู้แทนคณะสงฆ์ไทย ไปประชุมชำระพระไตรปิฎกและประชุมฉัฎฐสังคายนา  ทุติยสันนิบาต ณ ประเทศพม่า เป็นเวลา ๔ เดือน
 • พ.ศ. ๒๕๐๑ - เป็นกรรมการพิจารณาข้อบกพร่องของพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
 • พ.ศ. ๒๕๐๖ - เป็นอนุกรรมการมหาเถรสมาคมพิจารณาอธิกรณ์
 • พ.ศ. ๒๕๐๗ - เป็นรองเจ้าคณะภาค ๑๕
 • พ.ศ. ๒๕๐๘ - เป็นเจ้าคณะภาค ๑๕
 • พ.ศ. ๒๕๑๔ - เป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. ๒๕๑๘ - เป็นประธานกรรมการรวบรวมมติคณะสังฆมนตรีและมติมหาเถรสมาคม
 • พ.ศ. ๒๕๒๕ - เป็นกรรมการสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูต
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ - เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์สร้างวัดไทย ลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • พ.ศ. ๒๕๓๐ - เป็นประธานกรรมการสร้างวัดไทย ในประเทศฝรั่งเศส

งานสาธารณูปการ

 • พ.ศ. ๒๕๐๐    - เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทร อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม แล้วได้ปรับปรุง วัดเพชรสมุทรซึ่งมีเสนาสนะเป็นไม้ให้เป็นตึกทั้งหมด เช่น สร้างกุฏิสงฆ์เป็นตึก ๒ ชั้น ๒๒ ห้อง สร้างหอสวดมนต์เป็นตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง สร้างโรงเรียนปริยัติธรรมเป็นตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๑๔    - ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร ได้ปรับปรุงการปกครอง การศึกษาและการสาธารณูปการ เช่น จัดตั้งโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ สร้างกุฏิสงฆ์ คณะ ๖ เป็นตึก ๒ ชั้น ๔ หลัง สร้างศาลาเอนกประสงค์เป็นตึก ๓ ชั้น ๑ หลัง บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ พระประธานในพระอุโบสถ สร้างศาลา บำเพ็ญกุศลเป็นตึก ๑ หลัง
 • พ.ศ. ๒๕๒๔   - ไปดำเนินการสร้างอุโบสถวัดทำเลไทย อำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                     ซึ่งเป็นวัดที่เคย เป็นศิษย์และบรรพชาเป็นสามเณร

สมณศักดิ์

 • พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น “ พระกวีวงศ์ ” 
 • พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราชในนามเดิม 
 • พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น “ พระเทพเวที ” 
 • พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น “ พระธรรมปิฎก ” 
 • พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น “ พระธรรมวโรดม ” 
 • พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น “ สมเด็จพระธีรญาณมุนี ” • นําสงฆ์สู่ธรรมที่แท้จริง ด้วยวิปัสสนากรรมฐาน... อ่านต่อ
 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • สงฆ์ไทยในอเมริกาประกาศ“ปฏิญญาแอลเอ”... อ่านต่อ
 • ฮือฮาเจอหมู่บ้านศีล 5 นับหมื่นครัว ไม่กินเนื้อสัตว์... อ่านต่อ
 • ทั่วประเทศพร้อมจัด ‘สวดมนต์ข้ามปี’ ตั้งมั่นทำดีตลอดปี 2557... อ่านต่อ

 • มส.สั่งประเมินหมู่บ้านศีล 5 รอ... อ่านต่อ
 • มติมหาเถรสมาคมเเต่งตั้ง พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗ M.A.) เป็น เจ้าคณะภาค ๗... อ่านต่อ
 • ร่วมมุทิตาสักการะ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.๗,M.A.,พธ.ด.)... อ่านต่อ
 • วันออกพรรษา อ่านต่อ
 • ขอเชิญร่วมเวียนเทียนวันวิสา... อ่านต่อ

 • 100 ปี ชาตกาลพุทธทาส 1และ 2 อ่านต่อ
 • กำลังใจ - ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • การตัดกรรมตามแนวพุทธ อ่านต่อ
 • ว.วชิรเมธี \"เรามีเวลาจำกัด\" อ่านต่อ
 • มนุษย์ประเสริฐได้ด้วยการฝึก อ่านต่อ

 • วันเข้าพรรษา (ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอาสาฬหบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)... อ่านต่อ
 • วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ... อ่านต่อ
 • วันวิสาขบูชา (ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)... อ่านต่อ
 • วันมาฆบูชา ( วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดื... อ่านต่อ

 • สนทนาธรรมเซนกับสตีฟ จ็อบส์ อ่านต่อ
 • มงคลสูตร 38 ประการ อ่านต่อ
 • สุ จิ ปุ ลิ คือ หัวใจของนักปราชญ์หรือบัณฑิต... อ่านต่อ
 • พระไตรปิฏก อ่านต่อ
 • เรื่อง "กรรมของชาติของบ้านเมื... อ่านต่อ

 • พระเวสสันดร ผู้ทรงบำเพ็ญทานบ... อ่านต่อ
 • วิธุรบัณฑิต ผู้บำเพ็ญสัจบารม... อ่านต่อ
 • พระมหานารทกัสสปะ ผู้ทรงบำเพ็ญอุเบกขาบารมี... อ่านต่อ
 • มโหสถบัณฑิต ผู้ทรงบำเพ็ญปัญญ... อ่านต่อ
 • พระจันทกุมาร ผู้ทรงบำเพ็ญขันติบารมี... อ่านต่อ

 • สตีฟ จ็อบส์ ไทย เวอร์ชั่น Steve Jobs' T... อ่านต่อ
 • เขาพระวิหาร : บทเรียนของพื้นที่ออนไลน์ โปรดตั้งสติก่อนรักชาติ... อ่านต่อ
 • บทสวดพระคาถาชินบัญชร ๙ จบ อ่านต่อ
 • ลำล่อง...คิดฮอดพ่อแม่ อ่านต่อ
 • ถึงจะรู้ร้อยเรื่องพันเรื่อง ก็ไม่สู้รู้เรื่องดับทุกข์... อ่านต่อ

 • คิดเป็นเห็นธรรม ว.วชิรเมธี อ่านต่อ
 • กบเฒ่านั่งเฝ้ากอบัว โดยพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)... อ่านต่อ
 • เสียงธรรม เรื่อง เจ้ากรรมนายเ... อ่านต่อ
 • นางสามาวดี อ่านต่อ
 • หลวงพ่อชา - ต่อสู้ความกลัว อ่านต่อ

 • MV เดินตามรอยเท้าพ่อ อ่านต่อ
 • [MV] ต้นไม้ของพ่อ อ่านต่อ
 • เพลง ของขวัญจากก้อนดิน อ่านต่อ
 • เพลง รูปที่มีทุกบ้าน อ่านต่อ
 • เพลงเฉลิมพระเกียรติฯ \"King of Kings\" อ่านต่อ


 •                         

      


  วัดปากน้ำ . สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง . สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง . มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย . มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย . กรมการศาสนา . สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ . ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย . กระทรวงวัฒนธรรม